è

°° 46 24 °è鱨è¤é°¨è

¨°éè§è

¤è¤¤è±¤¨é 6500 éè¤è°¨è¨èè

¤èè¨é°±°è¤¨¨·

é·°§¤§°è±°éèè

è§é¤·¨éè huè± Horseshoe crabéèè°¤è

°è觨·é·¨°èè 3 é°¨é豤¨é¨°±·è

è駰éèè¤è¨èè·èè·¨ééè·èèéèè·èèèèè

é¤é°è

éèèèéèèè°è§¨èèèèéèèèèè¨èèèèèéèèéèèéèééè°éè

éèéèèèèèèMark Thiessen National Geographic


¨·

éè訨·è

¨è¨°¤·èè±éé°°

èè訰èè±é±éèèèèè°éè±èèèèééèèè

èéé¨éè °·¨é°éè

è§èè·éè¨èé

¨ 1956 °é餧¨ Frederick Bang ¨éè°èé¨èèéèè¨

éèèéè¨èé·èè褧èé±··èè

Bang °è§è¨è§°èé§é¨èè°èé°°é§èèè·èééé

Bang éèé°éè·è§

褱°§¤èéè


°èèé訤

FDA é豨°èéè¤è¨°éèéèéèéèè§è

±¨¨é訰èèè°§èé¨èéè§èèè°éè

訤§èéèè§

èé° 2020éè°

¨è±èé觤§é±èèèèéè¤è§¨¤§°è±

¨èè·±°èèè豨°°èèèéèèèé°è±è訰èéè§é訤

6 1 FDA °±è§§èèé°±éèéèèéè

èè§è·¨¤è§éé

¨°°è¤§é 4 §

騨https://sites.google.com/site/barrierislandecology2013/aquatic-fauna/horseshoe-crab

ééé褧éèLimulus Amebocyte Lysate, LALéèTachypleus Amebocyte Lysate, TAL

èé褰±¨·°§è·±éè¨éèè


±èè

èé°é¨°°¤¨§±é

èéèèéè°±

è°éèéèè許èéèé¨é¨èé 100ml éèè

¨è30% é°éèèè°é° 100 éééèé°

éèè¨https://www.elitereaders.net/the-reason-why-horseshoe-crab-blood-is-expensive

¨¤§éè 50 é1 3.8 éè·éè 6 éèè鱧°é¤°éé°¤§éé¨é§¤°é¨è 20 éé 90%

·é, è°°°, è¤, éè, , & ·. (2012). ·éè°è°. ¨, 47(003), 40-48

éé±···èè±±¤è騰éè±

èè±·é±è·±°éè·¨¤§·è°é¨è¤··é°è

èéé¤éèè·±±·§¨¤§é°è¨

é±±··èéè¤è±§è


è¤è

éèè¨è

°±¤éè·°±èéèè§éèéè·è

¤§è°§è鰱騷°é

éèèèè¤é鷰鷰餧é¨éé°é¤§°

訨è訧èé

褨觨訰èè觤·èè¤èè¤è§è§¨°é°èè§

¨èéè·¤§èè餤¤èè¨è¤é·

èéèè訰è

èéè¤é¨éè±

é

èé°±éèéèèèééèéééè 0.28%é¨èèèé§èèéèèèè

é¨é°éèè§èè±è觰°é 20

èè±è±èèé±èé±èè¤éè±

èèéè¨é°éé°±è°é

è. (2014). è騰°éé. (Doctoral dissertation, 褧)

èèè°éè§è褨¨èè°¨°

°±¤éèééè訰éééè¤

éè·èéèè°éèè¨èèègyouza

éè
è
1.. (2011). ·éèè°¤é.

2., & è. (2011). è·éè°è·è±. ·§, 30(001), 131-134.

3.è°. (2012). é·èèééè±. (Doctoral dissertation, ·¤§).

4., è°°°, è¤, éè, , & ·. (2012). ·éè°è°. ¨(03), 42-50.

5.è. (2014). è騰°éé. (Doctoral dissertation, 褧).

6.éè, , éé, , , & èé, et al. (2018). é觨±°è. , 35(2), 88-91.

7.Frederik Bang https://www.jhsph.edu/about/history/heroes-of-public-health/frederik-bang.html

8.Horseshoe Crab Blood is Worth $60,000 per Gallon, But Why Is It So Expensive? https://www.elitereaders.net/the-reason-why-horseshoe-crab-blood-is-expensive/

9.Horseshoe crab blood is key to making a COVID-19 vaccinebut the ecosystem may suffer. https://www.msn.com/en-us/news/technology/horseshoe-crab-blood-is-key-to-making-a-covid-19-vaccine-but-the-ecosystem-may-suffer/ar-BB16gou5


±é¨¤§è

·¤§


è·°¨éè¨é±
tougao@dxy.cn


è¨éé

è+é+§+è


¨é

7 10 8 10éèèè

上一篇: 火星探测任务临近!网友脑洞大开:种地,建房,采矿……都安排上!
下一篇: 棋牌游戏类APP要如何做好运营推广方案?<